REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Kierownik Referatu

mgr inż Wiesław Włodawiec
stanowisko ds. geodezji
pokój 10, tel: (034)3270461* wew. 112


Pracownicy
Urszula Gębuś zastępca kierownika referatu pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 111
mgr Anna Rempała stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i lokalowej pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 111
mgr Marta Jędrzejewska stanowisko ds. ochrony Środowiska pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 110
* - zamiennie z innymi numerami centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Blachowni
Wnioski do pobrania
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
- informacja w formacie *.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej
- informacja w formacie *.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- informacja w formacie *.pdf
Wniosek o wykup mieszkania
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez właściciela nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- zgłoszenie w formacie *.doc
Wniosek o podział‚ nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o przeznaczeniu gruntów
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik A w formacie *.doc
- załącznik B w formacie *.doc
- załącznik C w formacie *.doc
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- oświadczenie w formacie *.doc
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(dla obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej).
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- Klauzula RODO *.doc
- załącznik 1 w formacie *.doc
- załącznik 2 w formacie *.doc
- załącznik 3 w formacie *.docx
- załącznik 4 w formacie *.doc
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego i najem socjalny
- wniosek w formacie *.doc
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
- wniosek w formacie *.doc
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik w formacie *.doc
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
- wniosek w formacie *.doc
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- wniosek w formacie *.docx
- załącznik w formacie *.docx
wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub garażowego na terenie Gminy Blachownia, realizowanego przez osobę fizyczną
- wniosek o przyznanie dotacji celowej w formacie *.doc
- numer konta do wniosku o przyznanie dotacji celowej *.doc
- wniosek rozliczenie dotacji celowej w formacie *.doc
- ocena w formacie *.docx
- informacja o wyrobach zawierających azbest w formacie *.docx
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi
- wniosek w formacie *.doc
- załącznik 1 do wniosku Oświadczenie o niekaralności *.doc
- załącznik 2 do GKN Oświadczenie *.doc
- informacja w formacie *.doc