Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów!

Burmistrz Blachowni zaprasza stomatologów z terenu Gminy Blachownia i okolic do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Zgodnie z ww. ustawą lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Świadczenie będzie obejmowało uczniów niżej wymienionych szkół prowadzonych przez Gminę Blachownia:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22 – 500 uczniów;

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni, przy ul. Wspólnej 5 w Blachowni - 110 uczniów;

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach, przy ul. Długiej 48 w Łojkach – 178 uczniów.

 

W przypadku naszej Gminy świadczenia będą wykonywane do ukończenia przez dziecko 15 roku życia. Tylko w sporadycznych przypadkach świadczenia mogą trwać dłużej np. ze względu na odroczenie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, powtarzanie klasy itp.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między Gminą Blachownia a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka stomatologiczna finansowana będzie ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 34 3270 461 wew. 133 lub w pokoju nr 22 Urzędu Miejskiego w Blachowni.

 

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, do dnia 30 września 2019 r.


Data publikacji: 11-09-2019