Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

XV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Sportowej 1, odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Blachowni.

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1, o godz.15.00 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Blachowni z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji XIV.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje i wnioski radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 257/XL/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Bankowej 4 w Blachowni.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Blachownia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 22. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych.

 23. Wolne wnioski.

 24. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni
Edyta Mandryk


Data publikacji: 24-11-2015
Data wydarzenia: 30-11-2015 15:00 do 30-11-2015 17:00