Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

XIV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek) o godz.15.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Blachowni w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek) o godz.15.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Blachowni w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Usprawiedliwienie nieobecności Radnych
4. Przyjęcie protokołu z Sesji XII i XIII
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Interpelacje i wnioski Radnych
8. Informacja Burmistrza Blachownia o złożonych oświadczeniach majątkowych
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych
10. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019:
a) przedstawienie opinii Zespołu ds. Wyboru Ławników, na temat kandydatów na ławników
b) zapoznanie z regulaminem głosowania w wyborach do sądów powszechnych
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej
d) wybory ławników
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
11. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachownia, powołanie tej Rady i nadanie jej statutu
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
13. Podjęcie uchwały w celu zmiany Uchwały 49/VIII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 maja 2015 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr. 15 położonego przy ulicy Sienkiewicza 11 w Blachowni
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2015
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Blachownia w roku szkolnym 2014/2015
16. Rozpatrzenie wezwania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego Sołectwa Cisie
17. Rozpatrzenie wezwania o o usunięcie naruszenia prawa w sprawie rozplakatowania uchwał zebrania wiejskiego
18. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Blachownia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni
Edyta Mandryk

Załącznik: Zwołanie XIV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni


Data publikacji: 21-10-2015
Data wydarzenia: 26-10-2015 15:00 do 26-10-2015 16:00