Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rusza program 500+

W Blachowni realizatorem programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie informacje oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Blachowni (parter, pok.9).

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł dochodu na osobę w rodzinie lub 1200 zł dochodu w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku

Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);

  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Prosimy, aby osoby składające wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego dokładnie zapoznały się i wypełniły wniosek oraz oświadczenia dołączone do wniosku przed jego złożeniem.

Ważne!

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Wiele przydatnych informacji można znaleźć również na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy list od premier Beaty Szydło.


Data publikacji: 31-03-2016
Data wydarzenia: 01-04-2016 07:00 do 01-04-2016 15:00