Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

DLA DZIECI 6-, 5-, 4-, 3- i 2,5 –letnich

 

20 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym, terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR .0050.42.2017 Burmistrza Blachowni

z dnia 10 marca 2017 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I PRZEDSZKOLI                          

W ZESPOŁACH SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub przedszkola w zespole szkolno – przedszkolnym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

 

od 20 marca 2017r.

do 3 kwietnia 2017r.

 

 

od 19 kwietnia 2017r.

do 28 kwietnia 2017r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub przedszkola w zespole szkolno - przedszkolnym dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,                o których mowa w z art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

od 4 kwietnia 2017r.

do 7 kwietnia 2017r.

 

 

od 2 maja 2017r.

do 5 maja 2017r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

10 kwietnia 2017r. godz.12.00

 

 

8 maja 2017r.

godz.12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia 2017r.

od godz. 12.00

do 14 kwietnia 2017r.

 

od 8 maja 2017r.

do 12 maja 2017r.

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18 kwietnia 2017r.

godz. 12.00

 

15 maja 2017r.

godz. 12.00

 

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2017r. w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

 

 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI

ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

 

 

KRYTERIUM

Liczba punktów

Załączniki - Dokumenty złożone potwierdzające spełnienie kryterium

KRYTERIA USTAWOWE:

Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

128

Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o wielodzietności rodziny kandydata

2.

dziecko niepełnosprawne

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

3.

dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

4.

dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne.

5.

dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późń. zm.) lub orzeczenie równoważne.

6.

dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, oraz oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

128

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

Uchwała NR 203/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 lutego 2017r.

1.

Dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

128

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

2.

Objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

32

Orzeczenie sądu,

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

3.

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

16

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Aktualna Informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

4.

Jeden z rodziców/prawnych opiekunów prawnych wychowujących dziecko pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne

12

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Aktualna Informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

5.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

4

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w danym przedszkolu

2

Zaświadczenie z przedszkola

 

 


 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO POWSTAŁEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 w BLACHOWNI


Data publikacji: 13-03-2017