Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Od 20 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia.

 

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego.

 

Jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 przedstawiają się następująco:

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr OR.0050.42.2017 Burmistrza Blachowni

z dnia 10 marca 2017 r.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 20 marca 2017r.

do 3 kwietnia 2017r.

 

 

 

od 19 kwietnia 2017r.

do 28 kwietnia 2017r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 133 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

4 kwietnia 2017r.

7 kwietnia 2017r.

 

 

 

2 maja 2017r.

5 maja 2017r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

10 kwietnia 2017r.

godz.12.00

 

 

8 maja 2017.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia 2017r.

od godz. 12.00

do 14 kwietnia 2017r.

do godz. 12.00

 

od 8 maja 2017r.

od godz. 12.00

do 12 maja 2017r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18 kwietnia 2017r.

godz. 12.00

 

15 maja 2017r.

godz. 12.00

 

 

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2017r. w przypadku wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

 

 

KRYTERIA, SPOSÓB ICH WERYFIKACJI WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BLACHOWNIA,

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM WYBRANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uchwała NR 202/XXXXV/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 lutego 2017r.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

10

2.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Blachownia.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

9

3.

Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły.

Zaświadczenie z przedszkola

8

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

8

5.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

7

6.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

6

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY


Data publikacji: 13-03-2017