Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rada Ministrów uwzględniła Blachownię w Krajowym Planie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

RADA MINISTRÓW UWZGLĘDNIŁA BLACHOWNIĘ W KRAJOWYM PLANIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

 

To niezmiernie ważna i kluczowa decyzja – 31 lipca br. Rada Ministrów uchwaliła V aktualizację KPOŚK, w ramach, której uwzględniono wszystkie – zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne gminy Blachownia w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Najważniejszą przesłanką do przeprowadzenia obecnej aktualizacji była pilna potrzeba opracowania dokumentu, który umożliwia samorządom (w tym Blachowni) – które nie zdążyły zweryfikować obszarów swoich aglomeracji w ustawowym terminie do końca 2014 r., na ubieganie się o środki pomocowe UE i innych instytucji finansowych.

V aktualizacja KPOŚK jest dla naszej gminy ostatecznie wykorzystaną szansą na korektę aktów prawa miejscowego oraz wszystkich braków niewykazanych w 2014 r. w ramach poprzedniej aktualizacji. Pozwala ona na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych Blachowni w zakresie kanalizacji sanitarnej, które wynikają z wieloletnich oczekiwań mieszkańców.

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK będzie stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej UE.

Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykorzystywanych w aktualizacji KPOŚK.

W ciągu najbliższych kilku tygodni dokument ten zostanie zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska.

Skuteczne zabieganie o odzwierciedlenie potrzeb kanalizacyjnych gminy Blachownia w opisywanych dokumentach staje się dopiero realną podstawą do ubiegania się o niezbędne środki europejskie na rozwój sieci wodno – ściekowej.

Bez zaistnienia Blachowni w KPOŚK i Master Planie nie mogło być również mowy o uzyskaniu na ten cel preferencyjnych pożyczek (w 40% umarzalnych) ze środków Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wieloletnie zaniedbania w tej ważnej dla mieszkańców dziedzinie zostały wreszcie nadrobione.

Wszystkie powyższe rozstrzygnięcia połączone z determinacją samorządu obecnej kadencji w przygotowaniu i uzgodnieniu konkretnych dokumentacji projektowych sieci kanalizacyjnej dają niezbędną podstawę do uczestnictwa w naborach wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kanalizacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym. Nie dotyczy to środków z RPO woj. śląskiego w ramach, którego wnioski składać mogą aglomeracje od 2 – 10 tys. mieszkańców Blachownia, bowiem jest aglomeracją powyżej 10 tys..

Prawidłowe i poparte zatwierdzoną przez Radę Miejską koncepcją, wyznaczenie granic aglomeracji Blachownia (w tym wielkości RLM aglomeracji) ma kluczowy wpływ na właściwe ich wyposażenie w kanalizację i oczyszczalnie ścieków, a przez to zapewnienie spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG.

AKPOŚK 2017 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków w latach 2016 – 2021 (stan na 30 września 2016 r.)

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej jest możliwe zakończenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: www.kzgw.gov.pl.


Data publikacji: 11-08-2017