Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Początek kampanii sprawozdawczej w Okręgu częstochowskim.

Początek kampanii sprawozdawczej w Okręgu częstochowskim.

W dniu 09 marca 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Blachowni odbyło się zebranie sprawozdawcze członków ROD „Odlewnik” w Blachowni. Urząd Miejski reprezentowany był przez Burmistrza Sylwię Szymańską, Sekretarza Urzędu Dariusza Wojciechowskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej Edytę Mandryk oraz zastępcę  Przewodniczącego Tomasza Rećko. Okręg reprezentował Sekretarz Okręgu Adam Więcławik.

Od lewej Dariusz Wojciechowski Sekretarz UM,Sylwia Szymańska Burmistrz Blachowni,Edyta Mandryk Przewodnicząca Rady Miejskiej, Tomasz Rko z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej

Zebranie odbyło się przy frekwencji 32,1 %. Podczas zebrania zarząd przedstawił niezbędne  materiały sprawozdawcze - sprawozdanie merytoryczne, finansowe  za  2016  rok,  plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2017 rok oraz propozycję opłaty na nowy rok. Prezes ROD Jerzy Wawszczak omawiając sytuację ROD nakreślił działania byłej Rady Miejskiej, która w 2010 roku dokonała zmian zapisu w studium uwarunkowań przestrzennych miasta zamieniając dotychczasowe przeznaczenie gruntu zajmowanego przez ogród z terenów zielonych na tereny komercyjno-usługowe. W swoim wystąpieniu zapoznał uczestników zebrania z podjętymi działaniami  przez  Zarząd ROD oraz Związek w zakresie przywrócenia dotychczasowych zapisów w studium zagospodarowania miasta Blachownia. Przedstawione dokumenty zostały przyjęte przez uczestników walnego zebrania.
Zabierając głos Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podkreśliła, że działania poprzedniej Rady Miejskiej są dla niej niezrozumiałe. W porozumieniu z obecną Radą Miejską dołoży starań, aby przywrócić zapisy przeznaczenia gruntu ROD do poprzednich. Ponadto poinformowała, że na  ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2016  roku zatwierdzony został program pomocy dla ROD Blachowni na najbliższe lata. W programie przewidziano dotacje dla czterech ogrodów znajdujących się na terenie naszego miasta w wysokości  10.000,00zł w 2017 roku oraz 15.000,00 i 20.000,00 odpowiednio w kolejnych latach.
Również Przewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Mandryk zabierając głos  potwierdziła,  że obecnie sprawa dokonania zmian w studium jest konsultowana w komisjach. Rada Miejska podjęła  już decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie 2017 roku na realizację tego zadania.
Sekretarz Okręgu w swoim wystąpieniu omówił aktualna sytuację działkowców i Związku. Podziękował władzom miasta i Burmistrzowi Sylwii Szymańskiej za podjęcie trudnej sprawy przywrócenia ogrodowi poprzednich zapisów przeznaczenia gruntu ROD „Odlewnik” oraz za  przyjęcie programu pomocowego dla ogrodów. Podkreślił, że program  ten będzie stanowił dużą pomoc dla ogrodów, które potrzebują obecnie wsparcia finansowego dla poprawy ogrodowej infrastruktury. Ponadto podziękował Zarządowi za ich społeczną pracę na rzecz działkowców w roku 2016 jako nielicznych w naszym okręgu.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez Prezesa ROD Jerzego Wawszczaka w imieniu działkowców okolicznościowych podziękowań dla obecnych władz Blachowni. Ponadto Sekretarz Okręgu wręczył Złote Odznaki zasłużony działkowiec dla trzech najbardziej zasłużonych działkowców ogrodu. Zebranie było bardzo dobrze przygotowane i upłynęło w miłej atmosferze.
                                                                                                                                                                                                 Opracował Adam  Więcławik