Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Konkursy dla organizacji pozarządowych na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że 06 marca br. Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Blachownia na rok 2018.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu:

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

b) wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c) przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom.

Zadania te określone zostały w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Blachownia na rok 2018.

Kompletne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem

a) „KONKURS OFERT ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

lub

b) "KONKURS OFERT ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SZTUKI, KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

lub

c) "KONKURS OFERT ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I SPOŁECZNYM PATOLOGIOM",

z podaną nazwą oferenta w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2018 roku do godziny 15.00 na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia (parter) lub nadesłać drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Blachowni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2018 roku o godzinie 10 ºº w Urzędzie Miejskim w Blachowni, pok. nr 20 (sala posiedzeń)

W tegorocznej edycji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 15 000,00 zł, na wspieranie i upowszechniania sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20 000,00 zł, a na przeciwdziałanie uzależnieniom i społecznym patologiom 25 000,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz NOWE druki do wypełnienia, znajdą Państwo TUTAJ.


Data publikacji: 09-03-2018