Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Burmistrz Blachowni z absolutorium! Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

Na początku debaty nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu głos zabrała Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, która podkreśliła, że dochody gminy w roku 2017 zostały zrealizowane na poziomie 96% planu i osiągnęły kwotę ponad 44,7 mln zł. Dochody bieżące wykonano na poziomie 99,92 % planu – w kwocie ponad 43,3 ml zł.

Na koniec ub. r. wydatki budżetowe zrealizowane były na kwotę 46,5 mln zł tj. 90,17% planu.

Rok 2017 był początkiem wielkiej ofensywy inwestycyjnej w naszej gminie. Łącznie udało nam się zrealizować 55 zadań inwestycyjnych na rekordową kwotę ponad 7,5 mln zł. W porównaniu do ostatniego roku ubiegłej kadencji nakłady inwestycyjne zwiększyły się o ponad 50%.

Całość wystąpienia Burmistrza Blachowni zamieszczamy w załączniku.

Wykonanie budżetu za rok zeszły zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz wszystkie Komisje Rady Miejskiej. Po dyskusji większość radnych (w obecności 12 radnych: 10 za, 2 przeciw i przy 0 wstrzymujących się głosach) zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Blachowni z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

Przemówienie Burmistrza


Data publikacji: 26-06-2018
Burmistrz Blachowni z absolutorium! Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.