Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Budżet gminy Blachownia na rok 2021 przedłożony Radzie Miejskiej

Zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązkiem, Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska w ustawowym terminie przedłożyła Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Blachownia na 2021 rok. Uchwała budżetowa określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków, kwotę planowanego deficytu lub nadwyżki budżetu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu oraz limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planuje się, że łączne dochody gminy Blachownia będą wynosić ponad 57,5 mln zł, a szacowane wydatki to 58,1 mln zł. Burmistrz planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Największą kwotę wydatków przewiduje się ponieść na utrzymanie szkół i przedszkoli. Łącznie wydamy na ten cel blisko 15 mln zł. Ważną pozycją budżetową są pieniądze w kwocie ponad 6,2 mln zł przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W tym zakresie w budżecie gminy Blachownia kwota 140 tys zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Sektor opieki społecznej i środki przeznaczone na pomoc najuboższym mieszkańcom gminy to kwota ponad 3,5 mln zł. Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa to obszary, na których finansowanie przeznaczy się blisko 7,2 mln zł.

- Budżet na rok 2021 jest trudny i wymagający. Z uwagi na pandemię znacznie niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być oszczędne. W zakresie inwestycji nie brakuje jednak zadań szczególnie ważnych dla mieszkanek i mieszkańców gminy Blachownia. W przyszłym roku planuje się realizację szeregu inwestycji drogowych m.in. ul. Mostowej, Piastów w Łojkach, Złotej, Słonecznej, Wojska Polskiego, Kopalnianej. Rozpoczynamy również od lat oczekiwaną inwestycję – montaż oświetlenia przy ulicy Częstochowskiej, a także szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa tj. budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – III etap i budowa chodnika przy ul. Piastów – I etap. Ważnym zadaniem w roku 2021 będzie termomodernizacja bloków mieszkalnych w sołectwie Łojki. Na ten cel gmina Blachownia złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę blisko 1 mln zł. Termomodernizacje planuje się wykonać również w budynku Biblioteki Miejskiej, w której ponadto zostanie wymienione ogrzewanie. Modernizację ogrzewania zaplanowano również w MDK. Priorytetem inwestycyjnym w 2021 roku będzie budowa kanalizacji. Z pewnością zadanie to rozpocznie się w Cisiu, a jeżeli uda się pozyskać środki, na które gmina złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów, kanalizacja będzie budowana także w Łojkach i Ostrowach. Konsekwentnie realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wskazane przez mieszkańców najważniejsze inwestycje na terenach sołeckich w kwocie blisko pół miliona złotych. Staramy się aby rozwój gminy Blachownia był zrównoważony i realizowany w sposób uporządkowany i rozsądny, czego dowodem jest przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej. Pragnę również podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią stawki podatku w 2021 roku pozostaną bez zmian. - mówi Burmistrz Sylwia Szymańska.

 

PROJEKT BUDŻETU >>TUTAJ<<

 


Data publikacji: 16-11-2020